Михаел Вайс


В продължение на много години Михаел Вайс, завършил машиностроене и икономика на промишлеността, а впоследствие станал доктор на техническите науки, заема ръководни постове в едни от най-реномираните индустриални концерни на Германия и по-точно - в автомобилната индустрия, в индустрията за производство на инвестиционни стоки и в сферата на услугите. Отсъствието на широки перспективи за бъдещето, на далновидност, мотивация и човечност в тях го подтиква да търси по-смислени визии за предприятията и трудовата заетост. През 1992 г. основава своя консултантска фирма под името “Човек и мениджмънт”, като досега е разработил и подпомогнал изпълнението на програмите за развитие на над 70 организации от различни браншове. Името “Човек и мениджмънт”, дало заглавието и на настоящата книга, съдържа двата акцента, чиято взаимнообусловена връзка е разгледана на страниците й по впечатляващ начин. Разкриват се онези изпълнени с житейски смисъл перспективи за “новите” фирми и “новата” икономика, които ще донесат далеч повече благосъстояние, радост и респект пред живота и природата, отколкото позволяват днешните нагласи и порядки. Книгата внушава, че промените в едно предприятие се намират в пряка зависимост от съзнанието на неговото ръководство. Вниманието на читателят бива насочено към приложими в практиката подходи, които вероятно ще се сторят изненадващи за мнозина. Д-р Вайс притежава нужния кураж да поеме по път, водещ към едно по-различно, по-успешно и удовлетворяващо предприемаческо бъдеще. Контактувайки с екипи в собствената си професионална среда, със спортисти и с групи за личностно развитие, той непрекъснато бива изправян пред предизвикателството да ръководи хора с различни характерови особености и нагласи. Като фирмен и персонален консултант в рамките най-често на многогодишни проекти Михаел Вайс проследява и подпомага процеса на израстване и стабилизиране на голям брой предприятия с различен формат. За свой успех смята създаването на жизненоспособни екипи, чиито членове са готови да работят върху личностното си развитие за постигане на взаимна полза в отношенията между клиенти, сътрудници, доставчици, собственици и околна среда.

„Аз твърдя, че поради своята недалновидност някои традиционни икономически принципи водят човечеството не към трайно благосъстояние и здраве, а към несправедливост, страх, болести и фрустрация.”

„Традиционните икономически принципи многократно са се оказвали неприложими, тъй като не са отговаряли на валидните за материята и енергията закони. Никой народ и никоя култура не могат да игнорират тези закони, без да понесат съответните последствия.”

Михаел Вайс

ImageИме
Човек и мениджмънтЧовек и мениджмънт